fbpx

Algemene Voorwaarden van Arabische Lampen, gevestigd te Vlissingen

Versie geldig vanaf 10-07-2017

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Arabische Lampen. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de website van Arabische Lampen (www.arabischelampen.nl). Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar.

Door het plaatsen van een bestelling ga je akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Arabische Lampen garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

Arabische Lampen verzendt de bestellingen in volgorde van binnenkomst. In de regel vindt de verzending plaats binnen 1 tot 3 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen. Indien het product niet in voorraad is, geldt er een maximum verzendtijd van 4 weken. Kijk voor actuele informatie op www.Arabischelampen.nl. Arabische Lampen informeert je zo snel mogelijk als een artikel niet op voorraad is nadat de bestelling is geplaatst.

3. Prijzen

Alle prijzen op de site zijn in euro en inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heb je het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelling is afgeleverd. Indien je na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Arabische Lampen hebt teruggezonden, is de koop een feit.

Je dient, voordat je de bestelling kan terugzenden, dit binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk door te geven aan Arabische Lampen. De bestelling moet in nieuw staat en in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) worden teruggezonden. Als de producten zijn gebruikt of beschadigd zijn geraakt, kunnen wij de bestelling niet retour nemen. Arabische Lampen betaalt het volledige aankoopbedrag na goede ontvangst binnen 14 dagen terug. Het terugzenden van de bestelling komt geheel voor jouw rekening en risico.

Een bestelling die speciaal voor jou gemaakt is, kan niet retour gezonden worden.

5. Gegevensbeheer

Indien je een bestelling bij Arabische Lampen plaatst, worden jouw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Arabische Lampen. Arabische Lampen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden.

Arabische Lampen respecteert jouw privacy en gaat vertrouwelijk met jouw gegevens om.

Arabische Lampen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailing (nieuwsbrief). Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de Nederlandse wettelijk vastgestelde garantiebepalingen van toepassing.

7. Aanbiedingen

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Mondelinge toezeggingen verbinden Arabische Lampen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Arabische Lampen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

Arabische Lampen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je had kunnen begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, als schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

Een overeenkomst tussen Arabische Lampen en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Arabische Lampen op haalbaarheid is beoordeeld.

Arabische Lampen behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen en specificaties; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen, etc. op de website van Arabische Lampen gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de bestelling. Bij handgemaakte producten kunnen zich ten opzichte van de afgebeelde exemplaren afwijkingen in maat, structuur, kleur en afwerking voordoen.

10. Overmacht

Arabische Lampen is niet aansprakelijk, indien afspraken niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Arabische Lampen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Arabische Lampen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen uit te stellen en is ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Arabische Lampen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Arabische Lampen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

Arabische Lampen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten.

12. Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Arabische Lampen tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

13. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Bedrijfsinformatie

Postbus 17
4380 AA Vlissingen

06 575 542 93
info@arabischelampen.nl

Arabische Lampen is geregistreerd in het handelsregister onder KvK nummer: 67982174
BTW-nummer: NL211796190B01

Retour en/Herroepingsrecht

14 dagen op zicht

Je hebt een zichttermijn van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor jou gemaakte producten of speciaal voor jou bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Zie voor meer informatie onze algemene voorwaarden.

Wil je de gehele bestelling retourneren? Al in ontvangst genomen artikelen dien je terug te sturen naar onderstaand retouradres. Arabische lampen zal de gehele aankoopsom, inclusief eventueel berekende verzendkosten terugstorten. De verzendkosten voor het retourpakket zijn voor uw eigen rekening.

Alle annuleringen, ruilingen en retourneringen dien je schriftelijk aan Arabische Lampen door te geven. Dit kan via e-mail of post. Vermeld hierbij in ieder geval jouw volledige naam en factuurnummer. Voor het terugbetalen van al betaalde bedragen hebben wij ook uw bankrekeningnummer nodig. Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarmee u de betaling aan Arabische lampen heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

Eventueel al betaalde bedragen worden zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van het retourpakket terugbetaald.

Retouradres

Postbus 17

4380 AA Vlissingen

MENU